Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Agrárgazdaság

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG

A mezőgazdaság a növénytermesztési célú földművelést és az állattenyésztést (haszonállattartást) jelenti. Magyarország területének 57,5 %-a mezőgazdasági terület, amelynek több mint 80 %-a szántó művelési ágba tartozik.

20210205_104735-2.jpg20210213_071913.jpg20210716_132059-4.jpgSzántóföldi növénytermesztésünk sokszínűnek nevezhető. Főbb termesztett mezőgazdasági növényeink a kukorica (2020-ban történelmi rekorddal), az őszi búza, az őszi árpa, a napraforgó, a repce, a szója stb. Sajátos terület a szőlő-bor ágazat és a kertészet. Az állattenyésztés meghatározóan szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, baromfi tenyésztését jelenti. Sajátos terület a méhészet.

Nem csak a térfoglalás miatt meghatározó ágazatunk a mezőgazdaság, hanem hagyományaink, adottságaink következtében is. A jogszabályi alapokon és a támogatási rendszeren keresztül azonban a mindennapi gyakorlatban még nagyobb összhangba kellene hozni fenntarthatóságra és ökológiai gazdálkodásra törekvő ágazatunkat a természet általános védelmének érdekeivel, szempontrendszerével.

A mezőgazdaság jellemzőit, adatait, helyzetét, pénzügyi vonatkozásait illetően célszerű tanulmányozni a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreadott oldalait:

https://www.ksh.hu/mezogazdasag;

https://www.ksh.hu/katalogus/;

évenként Helyzetkép a mezőgazdaságról.

Válogatott főbb vonatkozó jogszabályok

A mezőgazdaságot, a földet, a növénytermesztést és az állattenyésztést számtalan sok jogszabály, törvények, kormány- és miniszteri rendeletek szabályozzák, EU rendeletek alapján is. Az alábbi – 2021 februárjában hatályos ágazati törvények és rendeletek közül válogatott – több mint 100 jogszabály címét tartalmazó társasági jogszabálygyűjtemény a megjelenés időbeli sorrendiségének rendező elvét alkalmazza.

Törvények

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (Ávt.)

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

*2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatóság felügyeletéről (Éltv.)

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról (NFAtv.)

2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről (Mkk.tv.)

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (földforgalmi törvény)

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Fétv.)

2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

2016. évi XCI. törvény a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról 

2019 évi XL. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról

2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

2019. évi CXIII. törvény az öntözéses gazdálkodásról

2020. évi XL. törvény a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezésérő és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról (Csgtv.)

*F. év augusztus 1-jével új törvény lép hatályba:

2020. évi CLXIII. törvény a szőlészetről és borászatról. 

Kormányrendeletek

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről (megjegyzés: Közös Agrárpolitika=KAP)

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet a fás szárú ültetvényekről

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzet Földügyi Központ feladatairól

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról 

542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról

647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól

665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások  igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól

172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről (AVOP)

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termelésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

140/2009. (X. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

39/2011. (V. 18.) VM rendelet az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztásre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól

5/2018. (II. 23.) FM rendelet a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet az állattenyésztés részletes szabályairól

56/2019. (XII. 12.) AM rendelet a szarvasmarha gümőkor elleni védekezésről

14/2020. (IV. 10.) AM rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról

26/2020. (VI. 22.) AM rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Nemzetközi egyezmények kihirdetése

1983. évi 14. törvényerejű rendelet az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről (Párizs-Genf)

147/2004. (V. 4.) Korm. rendelet a Gazdasági haszonállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1998. december 9-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről

358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az élelmezési és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról szóló, Rómában, 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről

5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Lehetne még hosszan folytatni a közvetlenül mezőgazdasági jogszabályok sorait. Jogszabályok kereshetők a Nemzeti Jogszabálytár (https://www.njt.hu) alatt.

A mezőgazdaság minisztériuma és szervei

Az utóbbi fél évszázad alatt a magyar mezőgazdaságot irányító minisztériumok - ahogy az a miniszteri rendeletek felsorolásában a rendeletek címéből is látható - a következők voltak:

1967-től 1990-ig Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM), 1990-től 1998-ig Földművelésügyi Minisztérium (FM), 1998-tól 2010-ig Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), 2010-től 2014-ig Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), 2014-től 2018-ig ismét Földművelésügyi Minisztérium (FM), 2018-tól Agrárminisztérium (AM). A környezetvédelem és a természetvédelem minisztériumi szakterülete 2010 óta tartozik a mezőgazdasági ágazatot irányító tárcához.

Az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt a Nemzeti Földalapot képező állami tulajdonú termőföldek feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorló központi költségvetési szerv a Nemzeti Földügyi Központ (NFK). Az Agrárminisztérium háttérintézménye a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), amely a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása érdekében országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását a termőföldtől a fogyasztásig. Az agrárgazdaság, élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés területén szolgáltatási és igazgatási jellegű közfeladatokat ellátó köztestület, közhasznú szervezet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Agrárkamara). A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveket a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet jelöli ki.

2021. március © Dr. Temesi Géza