Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élőhelyek

ÉLŐHELYEK ÉS VÉDELMÜK

Az élőhely az élőlények élettere, ahol az életfeltételeik (élelem, búvóhely, szaporodási feltételek) adottak. Az élőhely jogi meghatározását a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 4. §, az élőhelyek általános védelmére vonatkozó törvényi szabályozásokat pedig a 16 - 18. § tartalmazza.

A Tvt. 4. § i) pontja szerint élőhely az a meghatározható térbeli egység, ahol adott élő szervezet és állomány (populáció), vagy élőlények életközössége  a természeti rendszerben előfordul és a kialakulásához, fennmaradásához, szaporodásához szükséges környezeti feltételek adottak. Élő szervezet (élőlény) a Tvt. 4. § f) pontja értelmében: mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai (a továbbiakban fajok), életközösség (társulás) pedig az l) pont alapján: az élővilág egy meghatározott élőhelyen található olyan szerveződése, amelyben a különböző élő szervezetek állományai meghatározott kapcsolatrendszerben élnek együtt.

A Tvt. Az élőhelyek általános védelme cím alatt 3 szakaszban összesen 15 bekezdésben írja elő a vonatkozó törvényi szabályozásokat. Ezek tartalmi összegzése a következő. A gazdálkodás (mező-, erdő-, vad-, nád-, halgazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot és a biológiai sokféleség védelmét. Minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével szabad végezni. A természetes és a természetközeli állapotú élőhelyeket meg kell őrizni, a vegyi anyagok alkalmazása szabályozottan folyhat. Óvni kell a vizes élőhelyeket. Részleteiben lásd a törvényben.    

img_20200618_142519-2.jpg20210907_143503.jpg28.jpgAz élőhelyeknek sokféle típusa létezik, a MTA Ökológiai Kutatóközpontból származó források szerint összesen 86 élőhelytípusunk van.

Egyszerű megközelítéssel vannak föld alatti élőhelyek, erdei élőhelyek, réti-mezei élőhelyek, vízi élőhelyek, vizes élőhelyek, sziklás élőhelyek, agrárélőhelyek, települési-városi élőhelyek és változatos többféle élőhelyek is. A képeken vidéki településen fehér gólya (fokozottan védett madárfaj) élőhelye, fővárosi parkban dolmányos varjú (vadászható apróvad), valamint egymásközeli többféle élőhelyű táj látható.

A különböző állatfajok élőhelyének központja például a madárfészek, a madárodú, a darázsfészek, a hangyafészek (hangyaboly), a sünfészek, a kígyófészek, a rókakotorék, a borzkotorék, a vaddisznó vacok, a különféle rejtekhelyek, a téli álom helye stb.

A növényi élőhelyeknek is különböző rendszerű típusai vannak. Ilyenek például az erdő- és termőhelytípusok. Prof. Dr. Majer Antal erdőtipológiája útmutató lágyszárú növények alapján határozza meg a hazai erdőtípusokat. A növényzet szempontjából az élőhelyek egyik alapja a talaj. Dr. Járó Zoltán dolgozta ki a hazai genetikai talajtípusok rendszerét. Az alábbi táblázat ízelítő példaként a gyertyános-tölgyes erdőöv gyertyános-tölgyes erdőtípus csoportjának erdőtípusait tartalmazza az útmutató növényekkel, alatta a lehetséges pseudoglejes agyagbemosódásos barna erdőtalaj kedvező genetikai talajtípussal, amelyre az üde vagy a félnedves vízgazdálkodási fokozat a jellemző.

G Y E R T Y Á N O S – T Ö L G Y E S    (GY – T)   E R D Ő T Í P U S O K  

 

 

 

T

A

L

A

J

 J 

E

L

Z

 Ő 

 

N

Ö

V

É

 N 

Y

 E 

K

 

 

Talaj kémhatása a c i d o f i l b a z o f i l
Vízgazdálkodási fokozat   Mészkerülő gyertyános – tölgyes  Gyertyános – kocsánytalantölgyes   Gyertyános – kocsányostölgyes 
 1. Széls. száraz
 2. Igen száraz  Vaccinium myrtillus             Dicranum–Polytrichum   Deschampsia flexuosa  Festuca sulcata
 3. Száraz  Luzula albida                   Calamagrostis arundinaceae  Melica uniflora                         Glechoma hed. hirsuta
 4. Félszáraz                                                         Poa nemoralis                                                                                                                    Carex pilosa                                                                                                                        Vinca minor                                                                                                                        Hedera helix                                                                                                                      Festuca drymeia
 5. Üde                                                         Asperula odorata                                                                                                              Nudum                                                                                                                                Carex silvatica                                                                                                                    Brachypodium silvaticum
 6. Félnedves                                                         Oxalis acetosella                                                                                                                Aegopodium podagraria                                                                                                  Corydalis cava                                                                                                                    Allium ursinum                                                                                                                Knautia drymeia                                                                                                                Carex silvatica                                                                                                                    Urtica dioica
 7. Nedves                                                         Impatiens noli-tangere                                                                                                    Circaea lutetiana                                                                                                              Stachys silvatica                                                                                                                Athyrium filix-femina                                                                                                      Rubus caesius
 8. Vizes
PSEUDOGLEJES   AGYAGBEMOSÓDÁSOS   B A R N A   ERDŐTALAJ   (PABE)*
T.    S    Z    E    L    V    É    N    Y     A1 szint –8 cm-ig, sötétbarna, humuszos, vályogos CaCO3-mentes
 A3 szint ≈8–30 cm szürkésbarna, gyengén humuszos, kimosódás, CaCO3-mentes
 B szint ≈30–75 cm, rozsdabarna, vályogos, felhalmozódás, CaCO3-mentes
 Bg szint ≈75–115 cm, kékesszürke glejes rozsdabarna agyagos vályog, CaCO3-mentes
 Cg szint ≈115–150 cm, glejes, rozsdabarna löszszerű vályog, gyökér már nincs

* Ez a talajtípus (PABE) üde vagy félnedves vízgazdálkodási fokozatú

Megjegyzés: egy védett faj is van a félszáraz típusjelző egyik nemzetségben: Dicranum virida

A közösségi jelentőségű élőhelyek típusait az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák:

a közösségi jelentőségű élőhelytípusokat a 4.A) számú melléklet,

a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokat a 4.B) számú melléklet,

a különleges madárvédelmi területeket nemzeti park igazgatóságonként az 5. számú melléklet.

Lásd részleteiben a kormányrendelet fenti mellékleteit, valamint a rendeletet megalapozó 92/43 EGK élőhelyvédelmi irányelvet! Megbízható forrásokból tanulmányozásra érdemes vonatkozó fogalmak a biotóp, a habitát és a niche.

Jogszabályok

1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28 - június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről;

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. Lásd különösen: I. Rész Általános rendelkezések cím alatti Alapfogalmak alcím, II. Rész A természeti értékek és természeti területek általános védelme cím alatti Az élőhelyek általános védelme alcím;

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről. 2. § c), d), j), k) pontok, 4. számú melléklet: 4. A) számú melléklet, 4. B) számú melléklet;

12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól;

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet;

119/2011. (XII. 15.) VM rendelet a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről;

Természeti területeket védetté nyilvánító miniszteri és önkormányzati rendeletek;

A Tanács 92/43/EGK irányelve  (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (élőhelyvédelmi irányelv);

Számtalan további törvény és végrehajtási rendelet szolgálja még a természeti élőhelyek védelmét is. Néhány törvényi példa az alábbi:

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról;

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról;

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről.

Szakirodalom

Haraszthy László (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 956 pp. Élőhelyek fejezet szerkesztője Molnár Zsolt.

Bartha Dénes (2013): Természetvédelmi élőhelyismeret. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 214 pp.

Kozák Lajos (szerk.) (2012): Természetvédelmi élőhelykezelés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 272 pp.

≈Hat évtizedes szakirodalmunk

Majer Antal (1963): Erdő- és termőhelytípusok útmutató növényei. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest, 328 pp. A képeket Dr. Csapody Vera festette, szerkesztette Danszky István, az előszót írta 1962-ben Dr. Balassa Gyula, az OEF vezetője.

Járó Zoltán (1963): Talajtípusok. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest, 152 pp. A talajszelvényeket Strauss Pál festette, szerkesztette Danszky István, az előszót írta Dr. Balassa Gyula.

Danszky István - Rott Ferenc (szerk.) (1964): Általános irányelvek. Erdő- és termőhelytípus térképezés. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest, 346 pp. A többszerzős szakkönyv előszavát írta Dr. Balassa Gyula.

2021. szeptember © Dr. Temesi Géza