Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hulladék/ok

… hulladékból sokk a sok, keressük meg hol az ok!

A természetben nem képződnek melléktermékek, szemét vagy hulladék, mert minden anyag a körforgás része. Kialakult egy ökológiai egyensúlyi állapot, amiben ugyan minden folyamatosan változóban van, de lassú ütemben, így lehet hozzá alkalmazkodni. De: létezik az emberi civilizáció, amelynek mellékterméke a sok szemét és a még több sokféle hulladék....

 

SZEMETELÉS, HULLADÉK-ELHELYZÉS A TERMÉSZETBEN

Település-közeli vagy távolabbi természeti környezetünk védelmének egyik hétköznapi problémaköre a szemetelés és az illegális hulladék-elhelyezés, amely téma ismertetésével a cél olvasói körünk figyelemfelhívó tájékoztatása. 

Környezetvédelmi találós kérdés lehet, hogy mi a szemetelés biztos következménye? A helyes válasz: az évenkénti TeSzedd szemétgyűjtési akció mennyiségi eredményessége. Azért találó az ironikus kérdés és válasz, mert a jogkövetkezmény igen gyakran elmarad nem csak a szemetelés, szennyezés, hanem az engedély nélküli hulladék-elhelyezés esetében is. Sokféle hulladék van: biohulladék, építési-bontási hulladék, háztartási hulladék, lomhulladék, települési szilárd hulladék, veszélyes hulladék stb. Részleteket lásd a vonatkozó jogszabályokban! 

A szemetelésre, illegális hulladék-elhelyezésre a szabálysértési törvény (2012. évi II. törvény, szabs.tv.) Köztisztasági szabálysértés cím alatt úgy rendelkezik a 196. §-ban, hogy aki közterületen szemetel, vagy települési hulladékot engedély nélkül elhelyez, szabálysértést követ el. Közterület a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.

Aki természeti, védett természeti területen és Natura 2000 területen szemetel, a területet más módon szennyezi, ugyancsak szabálysértést követ el [lásd szabs.tv. Természetvédelmi szabálysértés cím alatt a 187. § (1) bekezdés b) pontját].

A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott szabálysértési bírság, vagy a szabálysértési helyszíni bírság.

Helyszíni bírságot rendőrön kívül a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is szabhat ki.

A Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény, Btk.) szerint aki hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűncselekményt követ el. A törvény alkalmazásában hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. Lásd: Btk. 248. §!

A hulladék-elhelyezést, szennyezést a természethasználat ágazati törvényei is tiltják, illetve szankcionálják. Az erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény, Evt.) 61. § (1) b) pontja alapján tilos erdőben hulladékot elhelyezni, törvénysértés esetén jogkövetkezmény az erdővédelmi bírság. A halgazdálkodás törvény (2013. évi CII. törvény, Hhvtv.) 67. § (1) k) pontja szerint a halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezetet, táplálékanyagot, szennyezőanyagot halgazdálkodási vízterületre kijuttató személlyel szemben. A törvény végrehajtási rendelete pedig a halászat, horgászat rendje keretében tiltja a szemetelést. [133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] pedig a halászat, horgászat rendje keretében tiltja a szemetelést [28. § (18) bekezdés].

Alapvető jogi információ, hogy közigazgatási bírság (erdővédelmi bírság, halvédelmi bírság) kiszabására irányuló hatósági eljárás esetén adott jogsértés miatt szabálysértési eljárás nem indítható. Közigazgatási bírság viszont bűncselekmény esetén is kiszabható, amennyiben a bűncselekményen kívül megvalósul a közigazgatási jogi felelősség is.

hulladek-domb.jpgHulladék-domborzat

A Természetvédelmi Őrszolgálatnak, a közterület-felügyeleteknek, az önkormányzati rendészeteknek, a mezőőröknek és a hivatásos halőröknek, valamint a rendőrségnek, hatóságoknak, bíróságoknak lehet nagy szerepe abban, hogy túlszemetelt és hulladékos országunk tisztább legyen. Különösen mentesüljenek a szemeteléstől és a hulladéklerakástól a védett természeti és a Natura 2000 területek, amelyek együtt az ország területének közel egynegyedét foglalják el!

Illegális hulladék-elhelyezés bejelenthető a 112 ingyenesen hívható telefonszámon, valamint az illetékes közterület-felügyeletre, önkormányzati rendészetre, a mezei őrszolgálathoz, természeti, védett természeti és Natura 2000 területen a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatához, erdőterületen az erdőgazdálkodóhoz is.

Sajnos korunk egyik alapvető problémája a Föld valamennyi országában a növekvő hulladéktermelés, aminek számos negatív hatása van. A megfelelő hulladék-elhelyezés és -feldolgozás hiányosságai és korlátai miatt az illegális hulladéklerakásnak az egyik természetvédelmi szempontú következménye a vízi élőhelyek és élőlények fokozódó pusztulása. A jövő évtizedben radikális intézkedések szükségesek, mert a 24. órában van az emberiség ezen a téren is. Törvényi szigorítás, szigorú jogalkalmazás és hatékony végrehajtás szükséges. Az emberi ökokultúra-deficit csökkentése pedig pedagógiai feladat volna, amiben a civil szervezeteknek is szerepe van.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszámításának és megállapításának módjáról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (248. §!)

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (196. §!)

hulladek-elhelyezes.png
Ökokultúra-hiányosok vegyeshulladéka

A hulladék pusztít

2019 © Dr. Temesi Géza